Shorin-Ryu Karate-Do Dentokan

Note: You may need to right click and "save target as" on the Video Links

Download Shorin-Ryu Syllabus PDF

 • Seisan Sho
 • Anaku
 • Wansu
 • Passai
 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naihanchi
 • Matsumura Seisan
 • Passai Sho
 • Gojushiho
 • Chinto
 • Kusanku

Goju-Ryu Karate-Do Dentokan

Download Goju-Ryu Syllabus PDF

 • Sanchin
 • Gekisai Dai Ichi
 • Gekisai Dai Ni
 • Saifa
 • Seiyunchin
 • Shisochin
 • Sanseiru
 • Seipai
 • Kururunfa
 • Higaonna Seisan
 • Suparinpei
 • Tensho

Okinawa Kobujutsu Dentokan

Download Kobujutsu Syllabus PDF

 • Toma No Kun
 • Tokumine No Kun
 • Tui Sashi Ume No Kun
 • Shishi No Kun
 • Tsuken Akacho No Eiku Bo
 • Tsuken Akacho No Nunte Bo
 • Toma No Sai
 • Yaka No Sai
 • Ufuchiku No Sai
 • Kina No Sai
 • Toma No Tonfa
 • Kina No Tonfa
 • Toma No Kama
 • Kuniba No Kama
 • Odo No Kama
 • Maezato No Nunchaku
 • Sakagami No Nunchaku Ichi
 • Sakagami No Nunchaku Ni
 • Kuniba No Nunchaku
 • Odo No Tekko Ichi
 • Odo No Tekko Ni
 • Anaku Techu

Dentokan Iai-Jutsu

Download Iai-Jutsu Syllabus PDF

IAIJUTSU KATA (SOLO SWORD FORMS)

Gunto Soho Army Sword Methods:

 • Ippon-me (Mae no Teki) Front Opponent
 • Nihon-me (Migi no Teki) Right Opponent
 • Sanbon-me (Hidari no Teki) Left Opponent
 • Yohon-me (Ushiro no Teki) Rear Opponent
 • Gohon-me (Chokusen no Teki) Straight Line of Opponents
 • Roppon-me (Ushiro Mae no Teki) Rear & Front Opponents
 • Nanahon-me (Migi Hidari Mae no Teki) Right Left & Front Opponents
 • Happon-me (Itto Ryodan) Cleaving Stroke
 • Kuhon-me (Happogiri) Eight Directional Cutting

Batto Ho Navy Sword Methods:

 • Ippon-me (Junto Sono Ichi) Ordered Sword #1
 • Nihon-me (Junto Sono Ni) Ordered Sword #2
 • Sanbon-me (Tsuigekito) Pursuing Sword
 • Yohon-me (Shato) Angular Sword
 • Gohon-me (Shihoto Sono Ichi) Four Directional Sword #1
 • Roppon-me (Shihoto Sono Ni) Four Directional Sword #2
 • Nanahon-me (Zantotsuto) Killing Sword
 • Happon-me (Zenteki Gyakuto) Front Opponent Reverse Sword
 • Kuhon-me (Tatekito) Multiple Opponent Sword
 • Juppon-me (Koteki Gyakuto) Rear Opponent Reverse Sword
 • Ju-ippon-me (Koteki Nukiuchi) Rear Opponent Quick Strike

KENJUTSU KATA (PAIRED SWORD FORMS)

Odachi Kata:

 • Ippon-me (Mengiri) Forehead Cut
 • Nihon-me (Kotegiri) Wrist Cut
 • Sanbon-me (Tsukigaeshi) Return Thrust
 • Yohon-me (Makigaeshi) Wrapping Around
 • Gohon-me (Suriage) Sliding Up
 • Roppon-me (Harai) Sweeping Aside
 • Nanahon-me (Dogiri) Torso Cut

Kodachi Kata:

 • Ippon-me (Uten) Right Turn
 • Nihon-me (Saten) Left Turn
 • Sanbon-me (Suriotoshi) Sliding Down