Karate-Do

OKINAWA GOJU RYU KARATE DO

Kata

 • Sanchin Dai Ichi
 • Sanchin Dai Ni
 • Gekisai Dai Ichi
 • Gekisai Dai Ni
 • Saifa
 • Seiyunchin
 • Shisochin
 • Sanseiru
 • Seipai
 • Kururunfa
 • Seisan
 • Suparinpei
 • Tensho

Note:  Roy J. Hobbs, Hanshi is currently a direct student of Kiichi Nakamoto, Hanshi and Kaicho of the Goju Ryu Okinawakan Karate Do Kyokai.

 

OKINAWA SHORIN RYU KARATE DO

Kata

 • Seisan Sho
 • Anaku
 • Wansu
 • Passai
 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naihanchi
 • Seisan
 • Passai Sho
 • Gojushiho
 • Chinto
 • Kusanku

Note:  Roy J. Hobbs, Hanshi was a direct student of Seiki Toma, Hanshi, Kaicho of the Shorin Ryu Seidokan Karate Do Kyokai, and Shian Toma, Hanshi, Kaicho of the Zen Ryukyu Seidokan Karate Kobudo Renmei.  Both Seiki Toma and Shian Toma are deceased.

 

 

MOTOBU HA SHITO RYU KARATE DO

Kata

 • Go Ho No Uke
 • Shi Ho No Ho
 • Empi Roppo
 • Sampo No Ho
 • Ten No Kata
 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naifanchin
 • Rohai
 • Matsukaze
 • Juroku
 • Aoyagi
 • Jitte
 • Jion
 • Jiin
 • Bassai Dai
 • Bassai Sho
 • Chinto
 • Gojushiho
 • Kosokun Dai
 • Kosokun Sho
 • Shiho Kosokun
 • Sanchin Dai Ichi
 • Sanchin Dai Ni
 • Geikisai Dai Ichi
 • Geikisai Dai Ni
 • Saifa
 • Seiyunchin
 • Shisochin
 • Sanseiryu
 • Seipai
 • Kururunfa
 • Seisan
 • Suparinpei
 • Tensho
 • Unsu
 • Nipaipo
 • Hakucho

Note:  Roy J. Hobbs, Hanshi is certified to teach Motobu Ha Shito Ryu Karate Do by the JAPAN KARATE-DO KUNIBA KAI INTERNATIONAL, which is under the international leadership of Kozo Kuniba, Soke.