Kobujutsu

OKINAWA KOBUJUTSU

Kata

 • Toma No Kon
 • Tokumine No Kon
 • Tui Sashi Ume No Kon
 • Shishi No Kon
 • Nakamoto No Kon Ichi
 • Nakamoto No Kon Ni
 • Choun No Kon
 • Shushi No Kon
 • Tsuken Akacho No Eiku Bo
 • Sunakachi Unter (Eiku Bo)
 • Tsuken Akacho No Nunti Bo
 • Toma No Sai
 • Nakamoto No Sai
 • Yaka No Sai
 • Ufuchiku No Sai
 • Kina No Sai
 • Chatan Yara No Sai
 • Shinbaru No Sai
 • Tokashiki No Sai
 • Toma No Tonfa
 • Kina No Tonfa
 • Nakamoto No Tonfa
 • Hama Higa No Tonfa
 • Toma No Kama
 • Kuniba No Kama
 • Odo No Kama
 • Maezato No Nunchaku
 • Sakagami No Nunchaku Ichi
 • Sakagami No Nunchaku Ni
 • Nunchaku Sogou
 • Kuniba No Nunchaku
 • Odo No Tekko Ichi
 • Odo No Tekko Ni
 • Anaku Techu
 • Kanigawa No Rochin Tinbe

Note:  Roy J. Hobbs is currently a direct student of Kiichi Nakamoto, Soke & Kaicho of the Ryukyu Dento Kobujutsu Hozon Budo Kyokai.